Padrimariani Home Page
Program

Soli Deo gloria

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Marijonų vienuolijos
Atnaujinimo 100-mečio (1909-2009) minėjimų
PROGRAMA

2008 12 08 – 2009 12 08

Vedamoji mintis

Jubiliejus yra Dievo malonės dovana, skatinanti stabtelėti ir pažvelgti į praeitį, pasižiūrėti mūsų bendrijos kelionės vaisių. Tai turėtų būti dėkingumo kupinas žvilgsnis, pastebintis gėrį ir dėkojantis Dievui už jį. Privalo būti nuolankus žvilgnis, matantis, kaip nedovanotinai vangiai atsiliepdavome Dievo meilei, besireišiančiai bendrijos istorijoje. Suvokdami gautas malones,pamatome ir savo neištikimybes. Džiaugsmingą Gloria in excelsis lydi graudus prisipažinimas Miserere. Dievo gailestingumo malonė persunkia ir padėką, ir atleidimo prašymą.

Patirdami Dievo gailestinumo veikimą atnaujintosios Vienuolijos istorijoje, šloviname Dievą Marijos giesme Magnificat ir žvelgiame į ateitį, trokšdami kūrybingai atsiliepti į Dievo kvietimą, slypintį mūsų charizmoje, ir drąsiai irtis į gelmę – priimti šiuolaikinio pasaulio iššūkius (duc in altum).

I
Marijonų Vienuolijos Atnaujinimo Jubiliejaus
Garbės Komitetas

 1. JEm kard. Franc Rodé, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos Prefektas, Komiteto Pirmininkas.
 2. JEm kard. Józef Glemp, Lenkijos Primas, buvęs Varšuvos metropolitas.
 3. JEm kard. Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus metropolitas, pal. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus įpėdinis Vilniaus arkivyskupo tarnyboje.
 4. JE arkiv. Peter S. Zurbriggen, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje, pal. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus įpėdinis Apaštalinio vizitatoriaus tarnyboje.
 5. JE arkiv. Kazimierz Nycz, Varšuvos metropolitas, Ordinaras vietos, kur pal. Jurgis Matulaitis-Matulevičius 1909 08 29 davė pirmuosius įžadus, gelbėdamas Marijonų vienuolją nuo išmirimo.
 6. JE vysk. Rimantas Norvila, ordinaras Vilkaviškio-Marijampolės vyskupijos, kurioje pal.Jurgis gimė ir kur ilsisi jo palaikai.
 7. JE vysk. Juozas Žemaitis MIC, Vilkaviškio-Marjampolės vyskupas emeritas, Palaimintojo kapo kustodas.

II
Minėjimų organizatoriai

Marijonų vienuolijos Generalinė taryba, Roma, Italija
Dievo Apvaizdos provincija, Varšuva, Lenkija
Šv. Jurgio provincija, Kaunas-Marijampolė, Lietuva

Generalinės tarybos įgaliotas rengėjas ir koordinatorius:
kun. dr Janusz Kumala MIC,
Marijonų Istorijos ir Dvasingumo Instituto direktorius

III
Jubiliejaus metų 2008 12 08 – 2009 12 08
tarpsniai

I tarpsnis (gruodis – vasaris)
Gloria in excelsis Deo

2008 12 08 – 2009 02 25 (Pelenų diena)
Dėkojame gailestingojo Dievo Apvaizdai už atnaujinimo dovaną

II tarpsnis (kovas – balandis)
Miserere

2009 02 25 (Pelenų d.) – 2009 04 12 IV (Velykos)
Atsiprašome Dievą už neištikimybę pašaukimui
atnaujintoje Vienuolijoje

III tarpsnis (gegužė – birželis – liepa – rugpjūtis)
Magnificat

2009 04 12 (Velykos) – 2009 08 29 (Atnaujinimo metinės)
Šloviname Dievą ir su Marija džiaugiamės marijono pašaukimu

IV tarpsnis (rugsėjis – spalis – lapkritis – gruodis)
Duc in altum

2009 08 29 – 2009 12 08
Žvelgiame į ateitį ir iš nsujo ryžtamės
įgyvendinti Vienuolijos charizmą

Kiekvienas tarpsnis teikia progų bendriems apmąstymams
vienuolynų (ir provincijų) susirinkimuose.

Vienuolynų susikaupimo dienos

Galima pasinaudoti Tėvo Įsteigėjo beatifikacijos metams pateikta programa. Vienuolynai gaus konferencijos tekstus kiekvienam mėnesiui. Pagal Jubiliejaus metų tarpsnių tematiką juos parengė:

Sausiui -
Vasariui -
Kovui -
Balandžiui -
Gegužei -
Birželiui -
Liepai -
Rugpjūčiui -
Rugsėjui -
Spaliui -
Lapkričiui -
Gruodžiui -

Paweł Naumowicz, MIC (Lenkija)
Dariusz Mażewski, MIC (Lenkija)
Eugeniusz Zarzeczny, MIC (Lenkija)
Maciej Zachara, MIC (Lenkija)
Donald Calloway, MIC (USA)
Marek Szczepaniak, MIC (Brazilija – Roma)
Jair de Souza, MIC (Brazilija)
Joseph Roesch, MIC (USA – Roma)
Kazimierz Pek, MIC (Lenkija)
Andrzej Szostek, MIC (Lenkija)
Jonas Silva, MIC (Brazilija)
Jarosław Sobkowiak, MIC (Lenkija)

IV
Jubiliejaus stotys

1 stotis
Jubiliejaus metų atidarymas
Roma (Italija), 2008 12 07–08

Gruodžio 7 – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo išvakarės
Malda su Šv. Tėvu Banediktu XVI Šv. Petro aikštėje
Iškilminga Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vakarinė
Vadovauja: JEm kard. Stanisław Ryłko, Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos Pirmininkas
Dalyvauja: Generalinio konwento dalyviai, svečiai iš Vatikano ir Romos

Gruodžio 8 – Nekaltasis Švč. M. M. Prasidėjimas
Konventualinės šv. Mišios
Vadovauja: Jan M. Rokosz MIC, Generalinis vyresnysis
Dalyvauja: Generalinio konvento dalyviai, Romos vienuolyno bendruomenė

Visi Kongregacijos vienuolynai

2008 12 07 arba 08
Iškilminga Švč. M. M. Nekaltojo Prasidėjimo Vakarinė
Skaitomas t. Generolo aplinkraštis ir Jubiliejaus metų pradžios malda

Marijonų parapijos

2009 sausio 25
Iškilmingai atidaromi Jubiliejaus metai marijonų vadovaujamose parapijose. Iškilmingos šv. Mišios ir pritaikytas pamokslas. Parapijiečiai prašomi melstis Marijonų vienuolijos intencijomis. Paskelbiama, kada įvyks padėkos pamaldos už 100 metų atnaujintosios Vienuolijos tarnavimą Dievo tautai.


2 stotis
Góra Kalwaria-Marianki (Lenkija) – 2009 m. gegužės 24 d.

Padėkos Mišios už Marijonų vienuolijos atnaujinimą prie Įsteigėjo kapo, jo gimimo dieną
Vadovauja: JE arkiv. Kazimierz Nycz, Varšuvos metropolitas

Licheń (Lenkija), 2009 m. gegužės 24 – 28 d.

Tarptautinis istorikų ir teologų simpoziumas minint Marijonų vienuolijos atnaujinimo 100 metų sukaktį (1909–2009)
Vadovauja kun. Jan M. Rokosz MIC, Generalinis vyresnysis

2009 m. gegužės 29–31 d.

Baigiant simpoziumą – piligriminė kelionė į Marijampolę irVilnių


3 stotis
Svarbiausios padėkos pamaldos
Marijampolė (Lietuva), 2009 m. liepos 19 d.

Piligriminė kelionė prie Tėvo Atnaujintojo kapo

Padėkos šv. Mišios už Marijonų vienuolijos atnaujinimą
Vadovauja: JEm kard. Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus metropolitas
Dalyvauja: Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos bei Kazachstano episkopatų atstovai, apaštalinis nuncijus Lietuvai, vienuoliai marijonai bei marijonų talkininkai, marijonų vadovaujamų parapijų tikintieji, pal. Jurgio gerbėjai


4 stotis
Varšuva (Lenkija)

Šv. Kryžiaus bažnyčia, kur pal. Jurgis Matulaitis-Matulevičius
davė pirmuosius įžadus ir įvyko Vienuolijos atnaujinimas

2009 m. rugpjūčio 23 d.
Šv. Mišios (transliuojamos per radiją)
Vadovauja ir homiliją sako: kun. Paweł Naumowicz MIC, Dievo Apvaizdos provincijos vyresnysis

2009 m. rugpjūčio 29 d.
Padėkos ir prašymo šv. Mišios, dalyvaujant vienuoliams marijonams, marijonų talkininkams ir marijonų vadovaujamų parapijų tikintiesiems
Jaunųjų marijonų amžinieji įžadai
Atminimo lentos pašventinimas
Vadovauja: JE arkiv. Kazimierz Nycz, Varšuvos metropolitas


5 stotis
Jubiliejaus metų uždarymas
Roma (Italija), 2009 m. gruodžio 7 d., Santa Maria Maggiore Bazilika

Padėkos šv Mišios už atnaujintosios Vienuolijos 100 metų tarnystę Bažnyčioje
Vadovauja: JEm kard. Franc Rodé, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos Prefektas
Dalyvauja: marijonai, kviestiniai svečiai iš Vatikano ir Romos


Visuose vienuolynuose

2009 11 29 – 12 07
Devyndienis prieš Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę

2009 12 07 arba 08
Iškilminga Vakarinė (skaitomas t. Generolo aplinkraštis)
Šv. Mišios, meldžiant Vienuolijai Dievo palaimos ir ištikimybės malonių

V
Vienuolijos atgimimo jubiliejus
provincijose ir vikariatuose

 1. Jubiliejui skirtas Provincijos arba Vikariato susirinkimas
 2. Vienuolių rekolekcijos pagal pal. Jurgio dvasingumą

Vienuolijos atgimimo jubiliejus marijonų vienuolynuose

 1. Kiekvieną mėnesį – susikaupimo diena
 2. Kiekvieną mėnesį – šv. Mišios Vienuolijos intencija
 3. Vienuolyno bendruomenės susirinkimas ir bendras apmąstymas: „Kaip mes šiandien įgyvendiname atnaujintosios Vienuolijos pasiuntinybę”
 4. Bendrai skkaitomi(prieš pietus) pal.Jurgio dvasinis dienoraštis (Užrašai)

Vienuolijos atgimimo jubiliejus marijonų parapijose ir veiklos junginiuose

 1. Pristatomi jubiliejiniai renginiai Vienuolijoje
 2. Supažindinama su t. Generolo laišku Jubiliejui
 3. Parapijoje surengiama Padėkos diena už atgimusios Vienuolijos tarnystę vietinėje Bažnyčioje
 4. Prašoma maldų Vienuolijos bei naujų pašaukimų intencijomis, skleidžiama informacija apie dabartinę Vienuolijos tarnystę pasaulye

Jubiliejaus atlaidai

Generalinis vyresnysis prašys Apaštalų Sostą Jubiliejaus metų proga suteikti ypatingų atlaidų marionams, Marijonų talkininkų draugijos nariams, marijonų sielovadinei globai pavestiems tikintiesiems

VI
Pro Christo et Ecclesia
Tarptautinis istorinis bei teologinis simpoziumas,
minint Marijonų vienuolijos atnaujinimo šimtmetį
(1909-2009)

Góra Kalwaria – Licheń – Mariampol
2009 05 23-31

Gegužės 24 d. (sekmadienis)

Simpoziumo pradžia (Góra Kalwaria–Marianki)
Padėkos šv. Mišios prie tėvo Įsteigėjo kapo


Gegužės 25 d. (pirmadienis)

Marijonų laivas nenuskendo
Istorinė perspektyva

„Ar dar yra kokia kibirkštėlė vilties,ar nuleisti rankas
ir ruošti du karstus: vieną sau, kitą Vienuolijai?” —
klausė t. Vincentas Senkus 1909 04 24
kunigą Jurgį Matulaitį-Matulevičių

Jan M. Rokosz MIC, Generalinis vyresnysis
Prisimename žvelgdami į ateitį
Įvadas

kun. Daniel Olszewski (Kielce)
Marijonų vienuolijos atnaujinimo istorinis religinis kontekstas
(XIX-XX a.)


Tadeusz Górski MIC (Varšuva)
Marijonų vienuolijos atgaivinimas ir reforma

***

Krzysztof Trojan MIC (Liublinas)
Pirmieji žingsniai po atnaujinimo: sunkumai ir viltys

Adam Boniecki MIC (Krokuva)
Atnaujintosios Vienuolijos vystymosi keliai


Gegužės 26 (antradienis)
Marijonų vienuolijos atgimimas ir reforma – Dievo maloningumo ženklas
Biblinė teologinė perspektyva

Kiekvieną jubiliejų Bažnyčioje parengia Dievo Apvaizda
(Tertio millennio adveniente, nr 17)

ks. Waldemar Chrostowski (Varšuva)
„Visa atnaujinti Kristuje”
Biblinė žmogaus ir Bažnyčios atnaujinimo inspiracija

Kazimierz Wójtowicz CR (Warszawa)
Atnaujinimo malonė: dovana ir užduotis vienuolių bendruomenei

***

Andrzej Pakuła MIC (Roma)
Marijonų Atnaujinimas – Dievo Apvaizdos ženklas

Kokio at(si)naujinimo šiandien reikia marijonams?
Trys pranešimai ir podiumo diskusija
Paweł Naumowicz MIC (Lenkija), Jair Batista de Souza MIC (Brazilija), Daniel Cambra MIC (USA)

Podiumo diskusijoje dalyvauja: Eduardo Alvarez MIC (Argentina), William Hayward MIC (USA), Krzysztof Pazio MIC (Ruanda), Vytautas Brilius MIC (Lietuva), Donald Calloway MIC (USA), Basileu Pires MIC (Portugalija), Jarosław Sobkowiak MIC (Lenkija)


Gegužės 27 (trečiadienis)

Marijonų charizma – dovana ir užduotis šiandieniame pasalyje
Charizminė perspektyva

Giliau pažindamas charizmą,
atrandi kaskart naujų galimybių ją įgyvendinti
(Vėl pradėti nuo Kristaus, Nr 31)

Kristui ir Bažnyčiai – Atnaujintojo pal. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus charizma
Trys pranešimai ir podiumo diskusija
Adam Boniecki MIC (Lenkija), Vytautas Brilius MIC (Letuva), Kazimierz Pek MIC (Lenkija)

Podiumo diskusijoje dalyvauja: Jonas Silva MIC (Brazilija), Paweł Ostrowski MIC (Ukraina), Donald Petraitis MIC (USA), Timothy Roth (USA), Andris Ševels MIC (Latvija), Aliaksandr Shamrytski MIC (Baltarusija), Zdzisław Żywica MIC (Ruanda)

***

Basileo Pires MIC (Portugalija)
Identitas mariana. Marijinis marijonų dvasingumo ir apaštalavimo kelias

***

Marian Pisarzak MIC (Lenkija)
Pagalba mirusiesiems marijonų charizmoje

Francis Bourdon (USA)
Bendrystė ir bendradarbiavimas su pasauliečiais

***
Liudijimų vakaras
Marijono pašaukimo malonė (marijonų paliudijimai)


Gegužės 28 (ketvirtadienis)

Marijonų Duc in altum

Pranašiškoji perspektyva
„Rikiuokites, pasišvęskite! Rikiuokites ir pasišvęskite!”
(pal. Jurgis Matulaitis-Matulevičius, 1927 m. sausio 27 d.))

Joseph Roesch MIC (Roma)
Vėl pradėti nuo Kristaus

Zbigniew Grygorcewicz MIC (Baltarusija)
Evangelizaciniai marijonų į(si)pareigojimai

Andrzej Szostek MIC (Lenkija)
Naujos veiklos pasirinkimo kriterijai

***

Diskusijos grupėse:
Kokie „nauji ženklai” Vienuolijai po 100 metų nuo atnaujinimo?
(Vystymosi perspektyvos ir nauji iššūkiai Vienuolijai)

Plenarinis posėdis: Pranešimai iš grupių
Jan M. Rokosz MIC, Generalinis vyresnysis
Apibendrinimas

***
Džiaugsmo vakaras
Bendra rekreacija

Gegužės 29-31 (Marijampolė–Vilnius)

Piligriminė marijonų padėkos ir prašymo kelionė
prie pal. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus kapo ir į Jo katedrą

***
Simpoziumą lydinti paroda:

Atnaujintosios Vienuolijos šimtmetis
Krzysztof Trojan MIC, Grzegorz Tanderys MIC, Łukasz Wiśniewski MIC


VII
Jubiliejaus ženklai

 1. Jubiliejaus dovana pradedama misija Azijjoe, finansuojama visų marijonų bendruomenių ir institucijų (Papildomi įnašai 2008–2010 metais)
 2. Atnaujinimo jubiliejaus ženklas (logo) Dariusz Mażewski MIC
 3. Jubiliejaus minėjimų internetinis puslapis
  Krzysztof Trojan MIC, Łukasz Wiśniewski MIC, Andrzej Mączyński MIC

VIII
Leidiniai po Jubiliejaus

 1. Pro Cristo et Ecclesia
  Simpoziumo aktai + tekstai apie atnaujintosios Vienuolijos gyvenimą ir veiklą (išleisti 2009 m. gruodį).
 2. Soli Deo gloria. Marijonų vienuolijos Atgimimo ir atnaujinimo jubiliejus
  Jubiliejaus metų albumas ir dokumentacija (išleisti 2010 m. rudenį).


Programą patvirtino Generalinis vyresnysis kun. Jan M. Rokosz per
Generalinės tarybos posėdį Romoje 2008 m. lapkričio 18 d.
PRIEDAS

TEOLOGINĮ BEI ISTORINĮ SIMPOZIUMĄ PAPILDANČIOS TEMOS
(SKELBTI KNYGOJE)

Jan Kosmowski MIC
Pal. Stanislovas Papčinskis ir jo veikla
(Marijonų vienuolijos įsteigimas ir istorija iki Atnaujinimo: 1673–1908)

Dr Bożena Szewczul
Marijonų įstatymų raida 1910–1986

Wojciech Skóra MIC
Atnaujintosios Vienuolijos ugdymo pobūdis 1909–2005

S. Janina Samolewicz SJE
Pal. Jurgis Matulevičius –
pašvęstojo gyvenimo atnaujintojas


Paweł Chudzik MIC
Vytautas Brilius MIC
Šv. Jurgio provincija (Lietuva)

Paweł Chudzik MIC
Rinalds Stankevičs MIC
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės provincija (Latvija)

Krzysztof Trojan MIC
Dievo Apvaizdos provincija (Lenkija)

Jan Kosmowski MIC
Marijonų misija Tolimuosiuose Rytuose

Pavlo Ostrovskiy MIC
Marijonai Ukrainoje

Zbigniew Grygorcewicz MIC
Marijonai Kazachstane

Aliaksandr Zharnasek
Marijonai Baltarusijoje

Stanisław Kurlandzki MIC
Marijonai Čekijoje

Stanisław Kurlandzki MIC
Marijonai Slovakijoje

Janusz Zawadka MIC
Marijonai Vokietijoje

Jan Kosmowski MIC
Marijonai Anglijoje

Basileo Pires MIC
Marijonai Portugalijoje 1954–2008

Grzegorz Myłek MIC
Ryszard Kusy MIC
Misijos Ruandoje

Franciszek Filipiec MIC
Misijos Kamerūne

Andrzej Pakuła MIC
Misijos Filipinuose

Mieczysław Jastrzębski MIC
Marijonai w Brazilijoje

Joseph Roesch MIC
Amerikos provincija
(šv. Stanislovo Kostkos – šv. Kazimiero)


Eduardo Alvarez MIC
Marijonai Argentinoje

Joseph Roesch MIC
Marijonai Australijoje

Piotr Smoliński MIC
Marijonai Romoje

Franciszek Smagorowicz MIC
Atnaujintosios Vienuolijos istorinė raida:
struktūros ir asmenys

 

SVARBIAUSIOS APAŠTALAVIMO KRYPTYS:

Kazimierz Chwałek MIC
John Larson MIC
Dievo Gailestingumo apaštalavimas

Leszek Czeluśniak MIC
Marijos garbinimo ir sekimo apaštalavimas

Andrzej Mączyński MIC
Bendradarbiavimas su pasauliečių draugijomis
(Marijonų talkininkai ir kt.)


Dariusz Kwiatkowski MIC
Blaivybės apaštalavimas

Krzysztof Trojan MIC
Karitatyvinė veikla

Krzysztof Trojan MIC
Knygos ir spaudos apaštalavimas

Krzysztof Trojan MIC
Mokslinė veiklak

Ryszard Piętka MIC
Ekumeninė veikla

Jan S. Gajek MIC
Andrei Sidarovich MIC
Apaštalavimas tarp graikų apeigų katalikų

Andrzej Dziedziul MIC
Ligonių ir mirštančiųjų sielovada

MOKYKLOS:

Krzysztof Trojan MIC
Bielany

Timothy Roth MIC
Marianapolis

Paweł Chudzik MIC
Marijampolė

Aliaksandr Zharnasek MIC
Druja

Jan Kosmowski MIC
Fawley Court


Back to top